మహాభారతం

dharmam-karmam

ధర్మానికి, కర్మానికి మధ్య సంబంధం ఏమిటి?

ప్రశ్న: సద్గురూ, ఇతరుల ధర్మంతో సంఘర్షణ లేకుండానే తమ ధర్మాన్ని ఆచరంచే స్వేచ్ఛ జీవితంలో అందరికీ ఉంటుందని మీరన్నారు. కానీ ఈ కాలంలో అందుకు విరుద్ధంగా, మనం వ్యక్తిగతమైన ధర్మపాలన ద్వారా నిత్యం... ...

ఇంకా చదవండి
amba-thirsts-for-revenge-1090x614

మహాభారత కథ : భీష్మ పితామహుడిని ఎవరు వధించారు?

క్రిందటి వ్యాసంలో భీష్ముడు రాజకుమార్తెలను అపహరించి విచిత్రవీర్యుని వద్దకు తీసుకువెళ్ళడం మీరు చదివారు. విచిత్రవీర్యుడు అంబను వివాహం ఆడటానికి అంగీకరించడు. ఇప్పుడెం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.. 5000 వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఒక ర ...

ఇంకా చదవండి
mahabharat-ep8-ambas-plight-1090x6141-1050x699

మహాభారత కథ : భీష్ముడు రాజకుమార్తెలను అపహరించడం

క్రిందటి వ్యాసంలో శాంతనుడు,సత్యవతి ప్రేమ గురించి తెలుసుకున్నారు. దీనివల్ల కురు వంశంపై ఎటువంటి ప్రభావం పడిందో ఈ వ్యాసంలో తెలుసుకుందాం. మహాభారత కథలో పగా, ప్రతీకారం అనే భావనలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యముంది. కాని... ...

ఇంకా చదవండి
devavrata-becomes-bhishma-shantanu-matsyagandhi-1090x614-1050x698

మహాభారత కథ : శాంతనవుడు సత్యవతి వైపు ఎందుకు ఆకర్షితుడయ్యాడు..??

మనం క్రిందటి వ్యాసంలో దేవవ్రతుడి గురించి చదివాము. ఇప్పుడు దేవవ్రతుడు ఎందుకు భీషణమైన  ప్రతిజ్ఞ చేసి భీష్మ పితామహుడిగా ఎందుకు పిలువబడ్డాడో చదువుదాం.. మత్స్యగంధి, పరాశురుడు మత్స్యగంధి నల్లటి ఛాయతో అప్పటికి పెరిగి... ...

ఇంకా చదవండి
birth-of-devavrata-mahabharat-ep6-1090x614rrr-1050x698

మహాభారత కథ : భీష్మ పితామహుడి జననం

మనం క్రిందటి వ్యాసంలో  శాంతనవుడు, గంగాల కలయిక  గురించి చదివాము. ఇప్పుడు మహారాజైన శాంతనవుడు, గంగాల కలయిక దేవవ్రతుడి (భీష్మ పితామహుడి) జననం గురించి చదువుదాం.. గంగ ప్రేమలో తలమునకలై ఉన్న శాంతనుడు... ...

ఇంకా చదవండి
ganga-and-shantanu_04-1090x614-1050x698

మహాభారత కథ : శంతనుడు, గంగాల కలయిక

మనం క్రిందటి వ్యాసంలో దుష్యంతుడు, శకుంతల కలయిక ద్వారా భరతుని ఆగమనాన్ని చదివాము. ఇప్పుడు మహారాజైన శాంతనవుడు, గంగాల కలయిక గురించి చదువుదాం.. భరత మహారాజుకు అయిదుగురు కుమారులు. పెద్దవాళ్ళవుతున్న కుమారులని చూసి... ...

ఇంకా చదవండి
bharat

మన దేశానికి భారతదేశం అనే పేరు ఎలా వచ్చింది..?

కురు వంశజుల రాజు విశ్వామిత్రుడు పురుకి కొన్ని తరాల తరువాత వచ్చినవాడు విశ్వామిత్రుడు. ఇతనినే కౌశిక మహారాజని కూడా పిలుస్తారు. అతను రాజ వంశంలో పుట్టినా ఋషులకు, మునులకు ఉన్న శక్తిని చూసి... ...

ఇంకా చదవండి
shukracharya-cursing-yayati

మహాభారత కథ : శాపాలు, వరాలు

 ఇప్పటివరకూ జరిగింది: దేవ దానవుల మధ్య యుద్ధం నిరంతరం సాగుతోంది. అసురుల గురువైన శుక్రాచార్యుడు తన సంజీవిని సాయంతో చనిపోయిన అసురులను ప్రతిసారీ తిరిగి బతికిస్తున్నాడు. దేవతలు నిస్పృహులు అవుతున్నారు. దేవతల గురువైన... ...

ఇంకా చదవండి
devayani

చంద్రవంశం ఎలా ఆరంభమైంది..? – మూడవ భాగం

క్రిందటి వ్యాసంలో యయాతి రాజు ఆగమనం ఎలా జరిగిందో ఇంకా అసురుల నుండి సంజీవిని రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి దేవతలు కచుని వారి వద్దకు ఎలా పంపారో మీరు తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడెం జరగబోతోందో  చూద్దాం.. సంజీవిని... ...

ఇంకా చదవండి
god-and-demigod

చంద్రవంశం ఎలా ఆరంభమైంది..? – రెండవ భాగం

క్రిందటి భాగంలో ఈలా, బుధుల సంతానం ద్వారా చంద్రవంశ ఆగమాన విషయాలను తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు వారి పుత్రుడైన నహుషుడి గురించీ,ఇంకా దేవతల – అసురుల మధ్య వివాదం గురించీ తెలుసుకుందాం.. చక్రవర్తిగా ఉండి... ...

ఇంకా చదవండి