భూతశుద్ధి

ఆకాశం అంటే ….?

ప్రశ్న:సద్గురు, పంచభూతాలలో ఒకటైన ఆకాశం అంటే అంతరిక్షం. నేను  మీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో మీరు ‘ఈదర్’ అని అంతరిక్షం గురించి చెప్పడం విన్నాను. మీరు ఒకసారి సమయం యొక్క ప్రయాణం గురించి... ...

ఇంకా చదవండి