భావోద్వేగాలు

1024px-Stringed_instruments_-_Musical_Instrument_Museum,_Brussels_-_IMG_3993

సంగీతం – శబ్దమా లేక భావోద్వేగమా?

భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతం యొక్క మూలం సనాతన వేదాల కాలం నాటిది. నేటి వ్యాసంలో, సద్గురు రెండు ప్రధాన భారతీయ సంగీత రూపాలైన హిందుస్తానీ, కర్ణాటక సంగీతాల మధ్య శబ్దము, భావోద్వేగాల పరంగా ఉన్న తేడా గురించి మాట్లాడతారు. సంగీత సాధన క ...

ఇంకా చదవండి