ప్రకృతి

meditation-640x360

ప్రకృతి దేవాలయాలు

ఒక చెక్కు చెదరని, మనుషులు అస్సలు కనపడని అడవిలోకి మీరు వెళ్ళారనుకోండి, మీరు కేవలం అక్కడికి వెళ్లి కళ్ళు మూసుకుని కూర్చొంటే, అక్కడ మీకు ఒక దేవాలయంలో కూర్చొన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. మీకు... ...

ఇంకా చదవండి