పలని స్వామి

ii

శివ,శివరాత్రి, మహా శివరాత్రి….

సంవత్సరంలోని ఈ 12 శివరాత్రులలోమహాశివరాత్రి చాలా విశిష్టమైనది. ఈ రాత్రి ఉత్తరభూగోళంలో మానవవ్యవస్థలోని శక్తులు సులువుగా ఊర్థ్వముఖంగా పయనిస్తాయి. ఈరోజు మనం ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించడానికి, ఉన్నత శిఖరాలకు చేరడానికి ప్రకృతి మనక ...

ఇంకా చదవండి