పంచభూత స్థలాలు

dhyanalinga-8

ధ్యానలింగాలయం – ఇది యోగాలయం !!!

ధ్యానలింగాలయం పూజలు లేని దేవాలయం. ఇక్కడ ప్రార్థనలు గాని, మంత్రాలు గాని, తంత్రాలు గాని, క్రతువులు గాని ఏమి జరగవు. ఎప్పుడూ ఇది నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది. పేరుకు తగ్గట్లుగానే ఇది ధ్యానలింగం. అసలు... ...

ఇంకా చదవండి