తీర్థయాత్రలు

yaatra

తీర్థయాత్రలలోని పరమార్థం ఏమిటి ..?

అనాది నుంచి తీర్థయాత్రలు ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణలో ఒక ముఖ్య భాగంగా ఉన్నాయి. ఎన్నో కష్టాలనీ, అసౌకర్యాలనీ ఓర్చుకొని భక్తులు తీర్థయాత్రలకి వెళతారు. అసలు ఈ తీర్థయాత్రల ప్రాముఖ్యత, ఉద్దేశాల గురించి సద్గురు ఏమంటున్నారో తెలుసుక ...

ఇంకా చదవండి