తంత్రం

tantra-upayogam

తంత్ర విద్యల వల్ల నిజంగా ఉపయోగం ఉందా??

తంత్ర విద్యలు అనగానే ఎక్కువ మంది ప్రతికూలమైనదిగా చూడడం మనం చూస్తూ ఉంటాము. కాని ఈ తంత్ర విద్యల వల్ల మచి కూడా చేయవచ్చునని, ఇది మరో రకమైన శాస్త్రమని సద్గురు చెబుతున్నారు.... ...

ఇంకా చదవండి