జీవితానుభూతి

come-alive-changing-the-way-you-experience-life-1090x614

మీ జీవితానుభూతిని మార్చుకోవటం ఎలా?

సద్గురు, కొంత కాలం క్రితం వరకు భూమాతతో నాకు అద్భుతమైన సంబంధం ఉన్నట్లు అనిపించేది, దానికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను. ఆ తర్వాత పనుల్లో మునిగిపోవటం వల్లో, సాధన సరిగ్గా చేయకపోవటం... ...

ఇంకా చదవండి