ఙ్ఞానోదయం

enlight

సద్గురు ఙ్ఞానోదయం ఆయన మాటల్లోనే…

నాకు నిజంగా కొండలు, పర్వతాలు అంటే చాలా ఇష్టం. ఇక మైసూరు చాముండి హిల్స్ నయితే నేను ప్రేమించాను. ఆ రోజుల్లో మైసూరు నగరంలోని యువకులకు అదొక ఆనవాయితీ గా ఉండేది, అదేమిటంటే – వారు... ...

ఇంకా చదవండి