ఆంధ్రప్రదేశ్

IMG-20150130-WA0017

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో సద్గురు ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్!

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కోసం సద్గురు నిర్వహిస్తున్న 3 రోజుల ‘ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్  ప్రోగ్రామ్’లో మొదటి రోజు విశేషాలు:   ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్  ప్రోగ్రామ్ మొదటి రోజు – జనవరి 29, 2015 మొదట,... ...

ఇంకా చదవండి