అమావాస్య

Full Moon

మానవ వ్యవస్థపై చంద్రుడి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది..?

చంద్రుడు మన భూమికి ఉపగ్రహం. ఈ గ్రహానికి ఆకర్షితుడై విధిలేక ఈ భూమి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇది మనకి ఏ విధంగా ముఖ్యమైంది? ఈ పౌర్ణములు, అమావాస్యలు ఎందుకు... ...

ఇంకా చదవండి

పౌర్ణమికి, అమావాస్యకు గల భేదం ఏమిటి…?

సాంప్రదాయికంగా భారతీయ ఆధ్యాత్మికత చంద్రుడి దశలకు ఎంతో ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. పౌర్ణమికి, అమావాస్యకూ భేదమేమిటో, వాటి ప్రాధాన్యత ఏమిటో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. పౌర్ణమి రాత్రికీ, మరో రాత్రికీ ఎంతో భేదం ఉంది. కాస్త పిచ్చి... ...

ఇంకా చదవండి