అగ

Agastya_drinks_the_ocean -

అగస్త్యముని ఓ మర్మజ్ఞ యోగి!

యోగా సంప్రదాయంలో శివుడిని ఒక దేవుడిగా చూడరు కానీ ఆయనను మొదటి యోగిగా అంటే ఆది యోగిగా చూస్తారు. కొన్ని వేల సంవత్సరాల తరువాత ఆదియోగి సృష్టించిన జ్ఞానమే ఈ భూమి మీద... ...

ఇంకా చదవండి