అక్రూరుడు

8429606322_0edaf7a11d_o

అక్రూరుడిని కలిసిన కృష్ణుడు

శ్రీకృష్ణ, బలరాములను అంతం చేయాలని కంసుడు వారిని ఏ విధంగా మధురకు రప్పించాడో సద్గురు తెలుపుతున్నారు. కృష్ణుని మేనమామ, క్రూరుడైన కంసునికి తనను చంపే పిల్లవాడు ఎక్కడో పెరుగుతున్నాడని, అతడిని నాశనం చేసేందుకు... ...

ఇంకా చదవండి