అంధకారం

7549102380_953b6a356b_b

చీకటి దేనికి సంకేతం ..???

మార్మికత /మర్మజ్ఞం అనేదుందని అంటారు కానీ నిజానికి అటువంటిదేదీ లేదు . మానవులు అజ్ఞానంలోనే జీవిద్దామని భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు కాబట్టే మార్మికత అనేదుంది. వారికి ఏవేవి తెలియవో వాటన్నిటికీ  కూడా ‘మర్మజ్ఞం ‘ అన ...

ఇంకా చదవండి