అంతర్గత ఉన్నతి

boss

బాస్ ని భరించడం కష్టం అవుతోందా??

బయటి పరిస్థితులు ఎప్పటికీ కూడా మనం అనుకున్నట్టు ఉండవు. కాని అంతరంగంలో మాత్రం మనం అనుకున్న విధంగా ఉండగలమని సద్గురు మనకు గుర్తుచేస్తున్నారు. ప్రశ్న: తప్పు తనదైనా గానీ మా బాస్ అసలు... ...

ఇంకా చదవండి