యాత్రలు

chidambaram-temple-shiva-ganga-pond-1-640x360

పంచభూత స్థలాలు – వాటి ప్రాముఖ్యత

భారతీయ దేవాలయాలు ప్రార్ధన కోసం ఏర్పరచబడిన ప్రదేశాలు కావు. ఎప్పుడూ ఎవరూ అక్కడ ప్రార్ధన చేయించరు. ఈ సంప్రదాయంలో మీకు ఎప్పుడూ చెప్పదేమిటంటే మీరు ఒక దేవాలయానికి వెళ్తే అక్కడ మీరు కొంచం... ...

ఇంకా చదవండి
yaatra

తీర్థయాత్రలలోని పరమార్థం ఏమిటి ..?

అనాది నుంచి తీర్థయాత్రలు ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణలో ఒక ముఖ్య భాగంగా ఉన్నాయి. ఎన్నో కష్టాలనీ, అసౌకర్యాలనీ ఓర్చుకొని భక్తులు తీర్థయాత్రలకి వెళతారు. అసలు ఈ తీర్థయాత్రల ప్రాముఖ్యత, ఉద్దేశాల గురించి సద్గురు ఏమంటున్నారో తెలుసుక ...

ఇంకా చదవండి