అంతరంగ సమతుల్యాన్ని కలిగించగల 5 సద్గురు సూత్రాలు

M1

అంతరంగ సమతుల్యాన్ని కలిగించగల 5 సద్గురు సూత్రాలు:

  • ప్రపంచంలో జరిగేది మీకు కావలసినట్లు జరగకపోతే, కనీసం మీలో జరిగేదైనా మీరు కోరుకున్నట్లు జరగాలి.

1

 

  • దేన్నీగొప్పగా చూడకపోవడం అలాగే దేన్నీ చులకనగా చూడకపోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రతిదాన్నీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూడడమే, నిజమైన దార్శనికత.

2

 

  • శాంతి అనేది అస్థిత్వానికి మూలం. అంతర్ముఖులవ్వడం ద్వారా మానవులు ఈ మూలాన్ని స్పృశించగలిగితే, శాంతి నెలకొంటుంది.

3

 

  • నిజాయితీ అనేది ఇతరులు గమనిస్తున్నప్పుడు మీరు కనబరచే ప్రవర్తన కాదు. అది మీలో మీరు ఉండే విధానం.

4

 

  • అంతర్ముఖులవ్వడం ద్వారా, మనకు తెలియని ఎన్నో పార్వ్వాలను, అవకాశాలను జీవితం మనముందు ఉంచుతుంది.

5

ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ లో సద్గురు సూక్తులను పొందండి: Subscribe to Daily Mystic Quote.
అనుబంధ వ్యాసాలుType in below box in English and press Convert