మానవాళి గురించి సద్గురు 5 ఇచ్చిన సూత్రాలు

M1

మానవాళి గురించి సద్గురు 5 ఇచ్చిన సూత్రాలు:

  • ఆపదలో ఉన్నది భూగోళం కాదు. ఆపదలో ఉన్నది మానవ జీవితం.

1

 

  • ధర్మం అంటే జీవితాన్ని నడిపే నియమాల్ని పాటించడమే.

2

 

  • వివాహ వేడుక ఒక్కటే అంత ముఖ్యం కాదు. తరువాత దాంతో మీరేం చేస్తారన్నదానిపై దృష్టిపెట్టాలి.

3

 

  • సమాజం అనేదేదీ లేదు. ఉన్నది వ్యక్తులు మాత్రమే.

4

 

  • అధికారం మనుషులను అవినీతిపరులగా మార్చదు. మనుషులే అవినీతిపరులు. వారికి అధికారం లభించినప్పుడు, వారిలోని అవినీతి బయటకి వస్తుంది.

5

సద్గురు అందించే సూత్రాలను ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ లోనే పొందండి: Subscribe to Daily Mystic Quote.
అనుబంధ వ్యాసాలుType in below box in English and press Convert