పంట సమయానికి సంబంధించిన సద్గురు సూత్రాలు…


సంక్రాంతి ద్వారా పంట కోతల సమయం వచ్చేసింది. ఈ సందర్భంగా సద్గురు చెప్పిన సూత్రాలను మీకందిస్తున్నాము.

ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ ద్వారా సద్గురు సూక్తులను పొందవచ్చు: Subscribe to Daily Mystic Quote.
అనుబంధ వ్యాసాలుType in below box in English and press Convert