q&a

குருவின் நோக்கம் அழிப்பதே

குருவின் நோக்கம் அழிப்பதே!

ஒரு குருவின் கடமை என்ன? தியானத்தில் நான் எந்தளவு முன்னேறியிருக்கிறேன்? – தியான அன்பர்களின் இரு கேள்விகளுக்கு, சத்குருவின் தீர்க்கமான பதில்கள் உள்ளே…