வாழ்க்கை

1000x600 (1)

கோபத்திலிருந்து விடுதலை… எப்போது?

‘கோபம்’ எனும் எதிர்மறை உணர்வு நமக்குள் உண்டாக்கும் இரசாயனங்கள் நமக்கே நஞ்சாகும் அறிவியலை அறிந்திருக்கும்போதிலும், கோபத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு தடைகள் இன்னும் பலருக்கு உள்ளது! கோபம் வருவதற்கான காரணத்தையும் அதிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான வழியையும் பற்றி சத்குரு பேசுகிறார்!