என்ன நிகழ்ந்துள்ளது Oct – Dec 2017 வரை? | நதிகளை மீட்போம்

இந்திய நதிகளை மீட்டு புத்துயிர்பெறச் செய்வதற்காக நிகழ்ந்துள்ள அரசாங்க நிலையிலான சில முன்னெடுப்புகள் பற்றியும், தொடர்ந்து பல்வேறு நிலைகளில் தேவையான ஒத்துழைப்புகள் பற்றியும் சத்குரு பேசுகிறார்! நதிகளை மீட்போம் பாரதம் காப்போம் தமிழ்நாடு | விவசாயம்
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert