ഹിമാലയം

himalayam

നാദബ്രഹ്മം: അസ്തിത്വം മുഴുവന്‍ ശബ്ദമാണ്.

അന്വേഷി: കേദാറില്‍ വച്ച് ‘നാദബ്രഹ്മ’ ഗീതത്തെകുറിച്ചും അതങ്ങേക്കു പെട്ടന്നു ലഭിച്ച കാര്യവും സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ പറയാമോ? സദ്ഗുരു: ‘നാദബ്രഹ്മം’ എന്നാല്‍ ലോകത്തെ രൂപമ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
himalayas

ഹിമാലയത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

ഹിമാലയ പര്‍വ്വതനിരകളുടെ അടിവാരങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ കാല്‍വച്ച ഉടനെ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ ജീവജാതിയായ നിങ്ങളും ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ പര്‍വ്വതനിരയായ ഹിമാലയവും തമ്മില്‍ ഒരുതരം പ്രണയം ഉടലെടുക്കും. രണ്ടും ഇപ്പോഴും വളര്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍