ഹഠയോഗ

hatha-yoga

ജീവിതത്തിനോട് ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്താന്‍ ഹഠയോഗ

ഹഠയോഗ ശരീരത്തെ ചില അച്ചടക്കങ്ങള്‍ക്കു വഴിപ്പെടുത്താനും ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഉയര്‍ന്ന ഊര്‍ജതലങ്ങള്‍ക്കും മഹത്തായ സാധ്യതകള്‍ക്കും വേണ്ടി സജ്ജമാക്കാനുമുള്ള രീതിയാണ്. സ്ഥായിയായ സന്തോഷവും പരമമായ സംയോഗവും എന്ന അവസ്ഥ പ്രാപ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
surya-namaskar-2

മനുഷ്യനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ സൂര്യനമസ്കാരം

രാവിലെ സൂര്യനെ നമിക്കുന്ന ക്രിയയാണ് സൂര്യനമസ്കാരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായ ഈ അംഗവിന്യാസമുറ യോഗയില്‍ അനുവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഗ്രഹത്തിന്‍റെ ജീവപ്രഭവമാണ് സൂര്യന്‍. നിങ്ങള്‍ ഭക്ഷിക്കുന്നതും കുടിക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍