സ്വാഗതം

new year 1

2015നു കൃതജ്ഞതയോടെ വിട… 2016നു എളിമയോടെ സ്വാഗതം…

ആദ്യമായി പുതുവത്സരം ആഘോഷിച്ചത് ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തിലാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചില രേഖകളില്‍ ക്രിസ്തുവിനു നാലായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്, ദിനരാത്രങ്ങള്‍ തുല്യമായി വരുന്ന ദിവസം ബാബിലോണിയയില്‍ പുതുവര്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍