സ്വര്‍ഗം

morality

സദാചാരമെന്ന കാപട്യം ഉരിഞ്ഞുകളയൂ, മനസ്സാക്ഷി – അതുണര്‍ത്തൂ…

നിങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുന്നു, ഇവരുമായൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒരു നല്ലയാള്‍തന്നെ എന്നുപറഞ്ഞു നിങ്ങള്‍ സ്വയം സമാധാനിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം മോശക്കാരാക്കുമ്പോളാണ് നിങ്ങള്‍ നല്ലയാളാവുന്നത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍