സ്ത്രീ

Man-and-Woman-equality

സ്ത്രീപുരുഷസമത്വം

ആയിരക്കണക്കിനു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ്, വേദകാലത്ത്, ഈ സമൂഹത്തില്‍ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനകന്‍റെ രാജസഭയില്‍ യാജ്ഞവല്‍ക്യര്‍ എന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍