സുഖം

Dhyanalinga-going-beyond-duality

ധ്യാനലിംഗം : ദ്വൈതങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം

സ്ത്രീ-പുരുഷന്‍, ശിവന്‍-ശക്തി, യിന്‍-യാങ്ങ്, പേരെന്തുതന്നെയായാലും സാമാന്യജീവിതം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദ്വൈതങ്ങളിലാണ്. ഇന്ദ്രീയാനുഭവങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറത്തേക്ക്, തികച്ചും അദ്വൈതമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ധ്യാലിംഗത്തിന്‍റെ സഹായത്താല് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
home

എവിടെ താമസമാക്കണം?

എവിടെ താമസിക്കണം എന്നത് ജീവിതത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ എന്തുചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം. ആ സ്ഥലം എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും സൌകര്യപ്രദവുമായിരിക്കണം. അതിനപ്പുറം ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍