സാഹചര്യങ്ങള്‍

horoscope

നിങ്ങളുടെ വിധി നിങ്ങള്‍ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക

നിങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ വയ്ക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ജ്യോത്സ്യരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ടു നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ അറിയാതെ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ ഭയവും കുറ്റബോധവും കുത്തി നിറച്ചും, പാപം, പുണ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍