സാര്‍വത്രികം

swakaaryatha

കുറച്ചെങ്കിലും സ്വകാര്യത വേണ്ടതല്ലേ?

http://www.ekentech.com/privacy-policy/ അമ്പേഷി: സദ്‌ഗുരോ, ഏത്‌ തരത്തില്‍ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന്‍ അങ്ങ്‌ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന ആ ചുരുക്കം ചിലരില്‍, ഞാനും ഒരാളാവാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌? സദ്‌ഗുരു: നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഏറ്റവും നല്ലത്‌ എന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍