സാമൂഹികം

sadhguru-piyush-pandey

ആത്മീയതയും ഉപഭോക്തൃസംസ്കാരവും

സദ്ഗുരുവും പരസ്യലോകത്തെ അതികായനായ പിയൂഷ് പാണ്ഡേയും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്. പിയൂഷ് : ഇത്തരമൊരു സദസ്സിൽ എനിക്കെന്തു കാര്യം എന്ന് നിങ്ങളീൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും . ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കണമെന്ന്.. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍