സര്‍പ്പദംശനം

ബില്‍വാ

ബില്‍വാ

ബില്‍വാ എന്ന ചുറുചുറുക്കുളള യുവാവില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങി, ശിവയോഗിയായി കടുത്ത അനുഷ്ടാനങ്ങളിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാരം നേടി, സദ്ഗുരു ശ്രീ ബ്രഹ്മയായി ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുവാനാവാതെ, ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ വീണ്ടും എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പോടു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍