സമാധാനം

world-peace-2

ലോകസമാധാനം വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും തുടങ്ങാം

ജനങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ‘സമാധാനം’ എന്നതൊക്കെ വെറും പൊള്ളയായ സംസാരമാണ്. ഇപ്പോള്‍, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് പ്രതികൂലസന്ദര്‍ഭം വരുമ്പോള ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍