സന്തോഷം

joy-main

സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരുവിന്‍റെ 5 ദര്‍ശനങ്ങള്‍

അസ്തിത്വത്തിൽ ഏകത്വവും, എല്ലാ ജീവികളിലും അതുല്യതയും ഉണ്ട്. ഇതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കുക എന്നതാണ് ആത്‌മീയതയുടെ സത്ത. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആഹ്ലാദവാനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കു യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്   ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍