സംസ്കൃതി

kashi-01

കാശിയിലെ സപ്തര്‍ഷി ആരതി

ആ നഗരത്തിന്‍റെ ചില നിർമ്മിതികൾ ശാസ്ത്രത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ്. പുരാതനകാലത്തെ കാശിയല്ല ഇന്നത്തെ കാശി . നാശോന്മുഖവും, വൃത്തി ഹീനവുമാണ് ഈ നഗരം ഇന്ന് . കൂടാതെ നഗരത്തിന്‍റെ ആസൂത്രണവും താറുമാറായിരിക്കുന്നു കാശിയുടെ കേന്ദ്രം ഒരു... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Vibhuti-640x360

ഭസ്‌മം തൊടുന്നതെന്തിന് ?

പുരാതനകാലം മുതലേ, രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് നെറ്റിയില്‍ ഭസ്മക്കുറി ഇടുന്ന ശീലം മലയാളിക്ക് തനതായതാണ്. ഭസ്മം തൊടുന്നത്, ജീവന്റെ നശ്വരതയെ നിരന്തരമായി ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണത്‌, മരണത്തെ ശരീരത്തില്‍ സ്ഥിരമായി വഹിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍