സംവാദം

intervie with Ashni and Radha

ഇന്ത്യയിലെ യുവതലമുറയുമായി സംവദിക്കുമ്പോള്‍

"വിസ" എന്ന കടമ്പ നീക്കി കിട്ടിയാല്‍ ഈ നാട്ടിലെ എണ്പസതുശതമാനം ജനങ്ങളും കടല്‍ നീന്തി കടന്നാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലേക്കു കടക്കാന്‍ തയ്യാറായി നില്‍ക്കുന്നത്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തനതായ അന്വേഷണബുദ്ധി ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും നഷ്ടപ്പെട്ട ന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍