സംഗീതം

classical-music

ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം – ശാസ്ത്രവും പ്രസക്തിയും

ലോകത്തിലെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും സംഗീതം അവയുടെ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗമായി പ്രാചീനകാലം മുതലേ നിലവിലുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്ധ്യാത്മിക മാര്‍ഗത്തില്‍. അതിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായി സംഗീതത്തെ കണക്കാക്കി വരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍