ശ്വാസോച്ഛ്വാസം

breathe

ശ്വാസം – ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്‌

ശ്വാസം - ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്‌ അതാണ്. സ്വത്തും, സ്‌നേഹബന്ധങ്ങളുമൊന്നും ശ്വാസത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ വിടാതെ നിങ്ങളുടെകൂടെ നില്‍ക്കുന്നത്‌ അതുമാത്രമാണ്‌. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍