ശ്രീരാമന്‍

rama-navami

എന്തു കൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമന്‍ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്

ഇന്ന് ശ്രീരാമനവമിയാണ്. ശ്രീരാമന്‍ ഭാരതത്തിലുടനീളം എന്തു കൊണ്ട് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് നമുക്കെന്തു മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നുവെന്നും സദ്ഗുരു നോക്കിക്കാണുന്നു. സദ്ഗുരു: ഭാരതത്തിലെ ജ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍