ശിവ

08 - Guru how can you make it useful

സാധ്യതയുടെ ഉത്തുംഗ ശ്രുംഗം

ശിവ എന്ന വാക്കിലെ 'ശി’ എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർഥം ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം എന്നാണ്. 'വാ' എന്ന ശബ്ദം 'വാമ' എന്നതിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. 'വാമ' എന്നാൽ നൈപുണ്യം എന്നാണർത്ഥം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sivA

ശിവ എന്ന ശബ്ദത്തിന്‍റെ ധ്വനിയും അര്‍ത്ഥവും

സര്‍വ്വവും ഉള്‍ക്കൊണ്ടുള്ള ശൂന്യതയാണ്‌ ശിവന്‍. ഈ ചൈതന്യം നിങ്ങളെ ഏറ്റവും പരമമായ സത്തയില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്‌. ഇത്‌ കൊച്ചുകൊച്ചാവശ്യങ്ങള്‍ നേടാനോ, ആഗ്രങ്ങള്‍ സാധൂകരിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല. അവബോധത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തില്‍ എത്ത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
02 - The significance of Shivrathri

ശിവരാത്രിയുടെ മാഹാത്മ്യം

ഈശയില്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും സുപ്രസിദ്ധ കലാകാരന്മാരുടെ സംഗീതസദസ്സും സദ്‌ഗുരുവിന്റെ പ്രഭാഷണവും ധ്യാനവും ഒക്കെയായി രാത്രിമുഴുവന്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ്‌ മഹാശിവരാത്രി. ശക്തമായ ധ്യാനങ്ങള്‍ നയിച്ച്‌ സദ്‌ഗുരു, ഈ രാത്രിയുട ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍