ശിവലിംഗം

shiva-linga

ശിവലിംഗം: ശൂന്യതയിലേക്കുള്ള കവാടം

സദ്ഗുരു: ആദ്യമായി, ഒരു ലിംഗം എന്നാല്‍ എന്താണ്? അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍, ലിംഗം എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം ‘രൂപം’ എന്നാണ്. ഇന്ന്, ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മുഴുവന്‍ അസ്തിത്വവും ഊര്‍ജമാണെന്നാണ്. ഒരേ ഊര്‍ജം, മുഴുവന്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍