ശവശരീരം

90 days

തൊണ്ണൂറു ദിവസത്തെ ഹോള്‍നെസ് പ്രോഗ്രാം

നിങ്ങളുടെ മരണം നിങ്ങള്‍ കാണാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ആത്മീയ നിലയിലേക്കു നിങ്ങള്‍ കടക്കുകയാണ്‌. നമ്മില്‍ പലരും മരണം എന്ന വാക്കുപോലും ഒഴിവാക്കുന്നവരാണ്‌. അന്ത്യയാത്ര കാണാന്‍ കെല്‍പില്ലാത്തവരാണ്‌. അങ്ങനെ നോക്കാതിരുന്നതു കൊണ്ടോ, വ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍