ശരീരബോധം

ahambhaavam

“അഹംഭാവം,” അതു നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല

അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ ജീവന്റെ ആദ്യത്തെ തുടിപ്പായി നിങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു മുതല്‍ അഹം എന്ന ഭാവം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. രണ്ടും പിറവിയെടുത്തത് ഒരേ നിമിഷം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍