ശത്രു

enemy

ശത്രു നമുക്കുള്ളില്‍ത്തന്നെയുണ്ട്!

ആരോ ഒരാള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ദു:ഖങ്ങള്‍ തന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാള്‍ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായി മാറി. അതേ അളവു ദു:ഖമെങ്കിലും അയാള്‍ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കു തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍