വ്യാജ ഗുരുക്കന്മാര്‍

Newspaper

പത്രമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴിവിട്ടു പോകരുത്

പത്രങ്ങള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യണം. അതിനെകുറിച്ച് വിധി എഴുതേണ്ടത് ജനങ്ങളാണ്. പൊതുജനത്തിന് സ്വതന്ത്രമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളിലെത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍