വ്യവസായവല്‍ക്കരണം

Pearls of wisdom  7

Pearls of Wisdom…

സ്നേഹം, സന്തോഷം സമൃദ്ധി, ഇവയൊന്നും ഒതുക്കി വയ്ക്കാനുള്ളതല്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭയുണ്ട്. ഭൂമിദേവിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു നേടുന്നതിനെ കൃഷി എന്ന് പറയും. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍