വീട്

Live your life

ജീവിതം പൂര്‍ണ്ണമായി ജീവിക്കുക

നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാന്‍ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാല്‍ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളെത്തന്നെ മറ്റാര്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വിധത്തില്‍ ഒരു പുഷ്പത്തെപ്പോലെ എങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
home an ashram

വീട്ടിലും ആശ്രമത്തിലെ കൃത്യനിഷ്ഠകള്‍ പാലിച്ചു കൂടെ?

നഗരത്തിലെ ഭ്രാന്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിനിടയിലും സ്വന്തം വീട്‌ നമുക്കൊരു ആശ്രമമാക്കി മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുമൊ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍