വീക്ഷണം

വിവേകാനന്ദന്‍… ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശവാഹകന്‍

വിവേകാനന്ദന്‍… ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശവാഹകന്‍

വിവേകാനന്ദന്‍ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്‍ തീര്‍ത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കില്‍ മറക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു പുഷ്പമായിരുന്നേനെ. എത്രയെത്ര പൂക്കള്‍ പ്രകൃതിയില്‍ വിടരുന്നു, അവയില്‍ എത്രയെണ്ണം സൌരഭ്യം പരത്തി ശ്രദ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍