വിഷം

ബില്‍വാ

ബില്‍വാ

ബില്‍വാ എന്ന ചുറുചുറുക്കുളള യുവാവില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങി, ശിവയോഗിയായി കടുത്ത അനുഷ്ടാനങ്ങളിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാരം നേടി, സദ്ഗുരു ശ്രീ ബ്രഹ്മയായി ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുവാനാവാതെ, ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ വീണ്ടും എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പോടു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
negative thoughts

വിഷം കലര്‍ന്ന ഭക്ഷണം…. മാറാരോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന വില്ലന്‍

പല മാറാരോഗങ്ങള്‍ക്കും കാരണഹേതുവാകുന്നത്‌ അവനവന്റെ തന്നെ മനസ്സിലെ വിചാരവികാരങ്ങളാണ്‌. ദിനംപ്രതി വിഷം കലര്‍ന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല്‍, അവ കാലക്രമേണ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുകയില്ലേ? ഏതുവിധത്തിലാണ്‌ നമുക്കിവയില്‍ നിന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍